top of page

תאריך עדכון אחרון: 21 בדצמבר, 2023

– מיזם קונים דרום צפון ("המיזם") נולד בעקבות הלחימה באיזורי הלחימה בדרום ובצפון הארץ. המיזם מאפשר לך כבעל עסק למכור כרטיסי גיפט קארד של מוצרים או שירותים המוצעים בבית העסק שלך, לקבל את הכסף כבר לאחר מועד רכישת הגיפט קארד ולא עם מועד מימוש הגיפט קארד (בהתאם לתנאי התשלום של חברת הסליקה), אך לספק את התמורה כשתחזור לפעילות, גם אם זה יהיה בעוד חודשים.

 

– קונים דרום צפון הוא מיזם התנדבותי ביוזמת נבו.קום בע״מ )״נבו״(. הוא נבנה באהבה ומתוך כוונה לתת לכם פלטפורמה טכנולוגית שתסייע לך להקים את העסק שלך מחדש.

 

– כבעל עסק המשתתף במיזם ומנפיק גיפט קארדים, הנך מצהיר כי:

– העסק שלך פועל כדין.

– המוצרים והשירותים שהנך מציע חוקיים לפי כל דין.

– מחזור העסקים שלך לא עולה על 1 מיליון ש״ח בשנה.

העסק שלך ממוקם בקרבה לגבול עם רצועת עזה או בקרבה לגבול עם לבנון ונפגע בעקבות המלחמה, או שהנך אמן (מוסיקה, במה, ריקוד והופעות נוספות) מכל רחבי הארץ ופרנסתך נפגעה בעקבות המלחמה.

– מי שמבצע את תהליך ההתחברות לאתר וההתקשרות עם המיזם הינו מעל גיל 18 ומורשה לפעול מטעם העסק ולחייבו בהתחייבויות משפטיות.

– כבעל עסק משתתף במיזם, הנך מסכים לתנאי השימוש ולמדינות הפרטיות, וכן לתנאי השימוש של הסולק ו/או חברת האשראי, כפי שהוצגו לך בתהליך ההרשמה לאתר ו/או יצירת החשבון עם הסולק ו/או חברת האשראי.

– הנך מצהיר ומאשר כי אתה הינו המנפיק הבלעדי של כרטיס הגיפט קארד עבור העסק שלך ומתחייב כי, ככל שהעסק שלך עובד ומספק מוצרים או שירותים ללקוחות, ומיד עם חזרתך
לפעילות, תכבד את כרטיסי הגיפט קארד שנרכשו דרך האתר ותספק את התמורה שמבוקש על ידי

הקונים בגינם.

– הנך מצהיר כי בכוונתך להמשיך להפעיל את בית העסק שלך בסיום המלחמה.

 

– ככל ובית העסק שלך אינו פעיל כעת, הנך מתחייב להודיע לרוכשי הגיפט קארד מיד עם חזרתך

לפעילות.

 

– הנך מצהיר כי כל המידע המסופק על ידך לגבי השירותים והמוצרים המוצעים על ידי בית העסק

שלך הינו נכון, מךא ומעודכן. כבעל עסק, הנך האחראי הבלעדי על המוצרים והשירותים המתוארים על ידך באתר ולא תחול על נבו כל אחריות בהקשר זה.

 

– כמו כן, הנך מצהיר כי טיבם והתאמתם של המוצרים והשירותים המוצעים על ידך בתמורה לגיפט קארד הינו באחריותך הבלעדית.

 

– למעט אם צוין מפורשות אחרת על ידי בית העסק, הרוכשים יוכלו לממש את הכרטיסים באופן פיזי בלבד, בחנות של בית העסק או דרך הטלפון.

– ביטול העסקה על ידי הרוכש יתאפשר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981, העוסקות במכר מרחוק, על פיהן רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בגיפט קארד, בתוך 14 יום מיום קבלת הגיפט קארד או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר.

 תשומת לבך כי ככל שמדובר באדם עם מגבלות, בן 65 ומעלה או עולה חדש יעמדו לרשותו 4 חודשים לביטול העסקה.

 

– ביטול העסקה יעשה באמצעות פניה ישירה של הרוכש אליך, דרך פרטי ההתקשרות שלך המופיעים באתר. יודגש כי לנבו אין כל אחריות או מעורבות בהקשר של ביטול הגיפט קארד והאחריות המלאה לבדיקת הוראות הדין ולעמידה בהם הינה שלך, כבעל העסק מוכר הגיפט קארד.


– במקרה של ביטול עסקה:

– עליך להחזיר לרוכש את כספו בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה על ידו ועליך לספק לו אישור על ביטול העסקה.
– הנך רשאי לגבות מהרוכש דמי ביטול בגובה 5% מהעסקה או 100 ש״ח, לפי הנמוך.

 

– בעת מימוש הגיפט קארד על ידי הרוכש, עליך לעדכן את המימוש באתר, על מנת שתתעדכן יתרת

הסכום (אם נשארה) והעובדה שנעשה שימוש בגיפט קארד.

– הנך מצהיר ומאשר כי תוקף הגיפט קארד שרכשו הקונים הינו חמש שנים ממועד הרכישה, למעט

אם נקבע אחרת בחוק.

 

– במידה ובית העסק שלך מפסיק את פעילותו, מכל סיבה שהיא, בטרם מימשו חלק מהקונים את

כרטיסי הגיפט קארד שרכשו, הכסף יישאר אצלך והקונים מיודעים על כך שלא יקבלו את הכסף ששילמו חזרה או תמורה אחרת עבור כספם, למעט אם נקבע אחרת בחוק.

 

– הנך מצהיר כי כבעל העסק, הנך אחראי לכל ההשלכות החשבונאיות והמיסויות של מכירת הגיפט קארדים, ככל שיהיו.

 

– עוד מוסכם על הקונים כי לא יהיה באפשרותם להחליף או להחזיר את כרטיס הגיפט קארד, וכי לא יוכלו לממש את כרטיס הגיפט קארד בעסק שונה מזה שבחרו, למעט אם נקבע אחרת בחוק או בתנאים אלה.

 

– נבו לא תהיה אחראית לגניבה, שכפול או להדפסה ביתר של השוברים או של מספרם הסידורי.

 

– נבו רשאית לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של הגיפט קארדים בו או העסקים המשתתפים, ולהפסיק הפצתו של כל מידע, שיטת העברת מידע, מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים וזאת ללא צורך בהודעה

מראש.

 

– מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נבו תהיה רשאית להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, ללא צורך במתן התראה מוקדמת. עם זאת, נבו תעשה את מירב המאמצים לספק הודעה מוקדמת לבעל העסק במקרה כזה.

– נבו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת בעל העסק. באחריות
בעל העסק לקרוא את התנאים בכל כניסה לאתר ולא תהיה לו טענה בעניין. על אף האמור, נבו

תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה.

 

– כל שינוי בתנאי שימוש אלה יחול מרגע פרסומו, וכל שימוש באתר לאחר ביצוע השינויים האמורים

ייחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי בעל העסק.

 

– הדין החל על תנאים אלה, הזכויות והתרופות הניתנות להלן, וכל תביעה ומחלוקת הקשורות בכך,

הינו הדין הישראלי בלבד. הנך מסכים בזאת כי כל תביעות ומחלוקות כאמור יובאו ויוכרעו באופן בלעדי על ידי בתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו, ישראל.

בכל שאלה ו/או בעיה טכנית, לרבות במקרה בו תרצה לעדכן את עמוד בית העסק שלך באתר, תוכל לפנות ישירות לכתובת המייל: info@keepisraelopen.org.

קונים דרום צפון - תנאי שימוש לבעלי עסקים

bottom of page